(Menu) Navigation (Menu) Navigation

Hướng dẫn nhận lễ phục Hướng dẫn nhận lễ phục

  • Sinh viên phải mang theo giấy tờ:

  1. Giấy chứng minh nhân dân
  2. Phiếu đăng ký mượn lễ phục (được gửi qua email).
    • **Lưu ý: In phiếu kích thước A5
  3. Nộp phí: theo quy định của Phòng Công tác chính trị